Бүхүйлчлүүлэгчдэддээдзэргийнбүтээгдэхүүнээрхангах

БИДНИЙБОЛОМЖ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙШИЛДЭГ

Гүнзгий ховилтой холхивч

Гүнзгий ховилтой холхивч

Радиал бөмбөлөг холхивч

Радиал бөмбөлөг холхивч

Өнцгийн контакт н бөмбөлөг холхивч

Өнцгийн контакт н бөмбөлөг холхивч

Шүдний өнхрөх холхивч

Шүдний өнхрөх холхивч

Бөмбөрцөг хэлбэртэй ' ал ' з - у - у - а ' с - а

Бөмбөрцөг хэлбэртэй ' ал ' з - у - у - а ' с - а

Цилиндр滚子轴承万博官网下载登录

Цилиндр滚子轴承万博官网下载登录

Дугуйны төв Beairng

Дугуйны төв Beairng

Дэрний блок өрөх

Дэрний блок өрөх

Хөшигний хаалганы холхивч

Хөшигний丁丁смал хаалга

алзуу холхивч

Бусад бөмбөлөг ба булны холхивч

Компанийнтанилцуулга

компанийнтанилцуулга
 • 万博max手机网页登万博官网下载登录录济南顶部轴承有限公司ньянзбүрийнхолхивч,хүчирхэгтехникийнхүчээрхолхивчүйлдвэрлэдэг。
 • МанайоффисЖинанхотодбайрлалтай,тохиромжтойтээвэрлэлтхийдэг。
 • Манайүйлдвэ2007рондбайгуулагдсанбөгөөд10гаруйжилийнтуршлагатай。
 • Бидголчлонгүнзгийбөмбөлөгхолхивч,конусбулныхолхивч,өнцгийнконтактынхолхивчгэхмэтүйлдвэрлэдэг。
 • Өргөнцархүрээтэй,чанартайбүтээгдэхүүн,боломжийнүнэ,загварлагхийцтэйтулманайхолхивчуудыгянзбүрийнсалбартөргөнашигладаг。Манай ком м а ани ни им мпо, к кс спо т и и им м с с с。МанайхолхивчийгБаруунЕвроп,ХойдАмерик,ЛатинАмерик,ЗүүнӨмнөдАзийнорнуудадэкспортолсон。
 • Бидүргэлжчанарын,хамгийнтүрүүндүйлчлүүлэгчийнзарчмыгбаримталдаг。双赢өндөрчанартайбүтээгдэхүүнбийболгохньбүхүйлчлүүлэгчиддээөгөхамлалтюм。

Хятад бөмбөлөг холхивчийн үйлдвэрлэгч

深沟球轴承үйлдвэрлэгчmanbetx官网登录万博官网下载登录

Гүнховилтойхолхивчньхамгийнөргөнхэрэглэгддэгхолхивчийнтөрөлбөгөөдялангуяауянхатанбайдаг。Эдгээрньбагаүрэлттэйбөгөөддуучимээбагатай,чичиргээбагатайтулэргэлтийнтүвшингдээшлүүлдэг。Эдгээрньрадиальбатэнхлэгийначааллыгхоёрчиглэлдбайрлуула,ххолбоходхялбар,бусадхолхивчийнтөрлөөсбагазасварүйлчилгээшаарддаг。Манайгүнийховилтойхолхивчньөргөнхүрээнийхэрэглээ,шаардлагыннайдвартайажиллагаагхангажөгдөг。Дээдзэргийнуралдаанызам,хяналттайдотоодгеометрийнтусламжтайгаарманайдээдзэргийнзагварньтогтвортойчанарыгхангахадтусалдаг。Гүнховилтойхолхивчийнкаталогидгүнзгийховилынхолхивчийнзагвар,хувилбар,хэмжээсийгбагтаасанболно。МанайкаталогийнсаналболголтоосгаднаExplorerгүнховилтойбөмбөлөгхолхивчньгүйцэтгэлийнтодорхойшаардлагыгашигланхэрэглээнийдавууталыгсаналболгодог。

Гүн ховилтой бөмбөлөг холхивч үйлдвэрлэгч

Манайгүнийховилтойхолхивчньолонтөрлийнхэрэглээ,нөхцөлднайдвартайажиллагаатайбайдаг。Суперболовсруулсануралдаанызамболонхяналттайгеометрийнтусламжтайгаарманайдээдзэргийнзагварньтогтвортойчанарыгхангахадтусалдаг。Манайбагцнь3мм——ээс400мм——ийннүхнийхэмжээтэй,стандарт,нимгэнхэсэг,нарийн,өргөнбажижигхэмжээтэй,хэтжижиггүнзгийбөмбөлөгхолхивчуудаасбүрдэнэ。Өргөтгөсөнбүтээгдэхүүнийцувралдзадгай,бамбай,битүүмжлэл,гэнэтийнцагирагныхольцыгбагтаасанболно。

Хялбарсолилцоо
МетрийнхолхивчхэлбэрээрхийгдсэнманайгүнийховилтойхолхивчньISOстандартыгдагажмөрддөгбөгөөдөрсөлдөгчийнхэмжүүрийнбүтээгдэхүүнтэйхэмжээсээрсолигддог。

Цахилгаанхөдөлгүүрийнчанарыгчимээгүйажиллуулах
Гүнийховилтойхолхивчньихэвчлэнцахилгаанхөдөлгүүрийнпрограмхангамжидашиглагддагбөгөөдчичиргээ,дуучимээгбагасгахадашигладаг。Биднийолонжилийнтуршхэрэгжүүлжирсэнцахилгаанхөдөлгүүрийнчанарынудирдамжийгхангахынтулддараахьзүйлийгхийсэн。

 • Зөвшөөрөгдсөн тэмдэглэгээ (c3)
 • Үрэлтийгбагасгахынтулдуралдаанызамдээрсуперөнгөлгөөхийх
 • Өндөрүзүүлэлттэй,багаэргэлттэй,дуучимээбагатайдээдзэргийнөөхтос

алзуу холхивч үйлдвэрлэгч

Шовгорбулныхолхивчийнугсралтыгхамгийнөршөөлгүйнөхцөлдчгэсэнрадиальбатэнхлэгийначааллыгзохицуулахаарнарийнзохионбүтээсэн。Сонголтхийхөргөнцархүрээтэйдизайныхувьдманайшовгорбулныхолхивчньтанытодорхойхур,дачаалал,бохирдол,температурэсвэлчичиргээнийшаардлагаднийцүүлэнөөрчлөхболомжтой。Манайшовгорбулныхолхивчньконусбааяганыугсралтыгагуулдаг。Аяганьгаднахцагиргаасбүрдэхбаконусугсралтньдотоодцагираг,бул,тороосбүрдэнэ。Энэхүүбайрлалньхосолсоначааллыгбагтаасанбөгөөдашиглалтынявцадбагаүрэлтийгөгдөг。Нэгмөрнийнарийссанөнхрөххолхивчийгнөгөөшовгорбулныхолхивчийнэсрэгтохируулж,урьдчилжачааллыгхэрэглэснээрбиеийнхатуубайрлалыгашиглажболно。Манайсудлаачхолхивчийндизайн,摩擦学,металлург,итосолгооныматериал,үйлдвэрлэлийнчиглэлээрмэргэшсэнмэдлэгээнэгтгэдэг。Манайхайгуулчнарийссанөнхрөххолхивчньихэвчлэнгүйцэтгэлийгнэмэгдүүлэх,үрэлтийгбагасга,ххэрэглээнийнягтралыгнэмэгдүүлэхшаардлагатайүедхолхивчийншийдэлдашиглагддаг。

公制单排на с и ссан булны холхивч
Тускомпаниньүйлчлүүлэгчдийнэрэлтхэрэгцээнднийцүүлэнманайнэгэгнээнийхэмжүүрийннарийссанөнхрөххолхивчийнцуваагааүргэлжлүүлэнөргөжүүлжбайгаабөгөөдодооэнэсалбарынхамгийнөргөнхэмжээсүүдийннэгийгсаналболгожбайна。

кон н с с холхивч
Нэгэгнээнийшовгорбулныхолхивчньконусугсрал,таягазэргийгбагтаасанхамгийнүндсэнбөгөөдөргөнхэрэглэгддэг。Манайкомпани1898онданхпатентавсанбөгөөдөнөөдөрметр,инчийнхэмжээтэйдэлхийнхамгийнолонтөрөлзүйлийгсаналболгожбайна。

Метрик давхар эгнээ кон н с с холхивч
Салбарынхамгийнтомцуглуулгуудыннэгболбиднийонцлогшинжчанарюм。Салбарынстандартдугаарлалтынтусламжтайгааршаардлагатайхолхивчийголоходхялбарболсон。

英寸双排кон н с с холхивч
Эдгээрийгерөнхийавтомашиныболонүйлдвэрлэлийнзориулалттайолонянзынтохиргоонуудаасолжболно。

Дөрвөн эгнээ кон н с с хэлбэртэй холхивч
Манайдөрвөнэгнээконусхолхивчньугаасааөндөрачаалалтайрадиаль/татаххүчинчадалбашовгорбулныхолхивчийншуу/шдуудбусхувьсаххэмжигдэхүүнийгхамгийнбагаоронзайдхамгийнихачааллынзэрэглэлийгнэгтгэдэг。

Нарийн на а и и ссан и алз зу
Хэрэглээнийнарийвчлалыншаардлагыгбүрэнхангахынтулднарийвчлалтайшовгорхолхивчийгметрболонинчхэмжээтэйгээрүйлдвэрлэдэг。Эдгээрньдээдзэргийннарийвчлал,хяналтандзориулагдсанбайдаг。

Холхивчийн н дс
МанайхолхивчийнугсралтуудньхэрэглэгчидтэйтөмөрзамынхэрэглээнийAP-2™холхивчийгбагтаасандараагийнүеийншийдлүүдийнзурагтөслийгболовсруулах,инженерчлэх,туршиххамтынажиллагааныүрдүнюм。

Өнцөгт бөмбөлөг холхивч үйлдвэрлэгч

Өнцөгтконтактынбөмбөлөгхолхивчньхолхивчийнтэнхлэгийнчиглэлдбиебиенээсээхарьцангуйнүүлгэншилжүүлсэндотоодбагаднацагирагзамтайбайдаг。Энэньэдгээрхолхивчийгхосолсоначаалал,өөрөөрхэлбэлрадиальбатэнхлэгийначааллыгнэгэнзэрэггүйцэтгэхэдзориулагдсангэсэнүгюм。Холболтынөнцөгньбөмбөгнийхолбообарихцэгүүдбарадиальхавтгайдахьгорхихоорондынхолболтынхоорондохөнцөгбөгөөдхолболтыначааллыгнэгуралдаанызамааснөгөөддамжуулж,холхивчийнтэнхлэгтперпендикуляршугамаартодорхойлно。。1)。Өнцөгтконтактынбөмбөлөгхолхивчньрадиальбатэнхлэгийнхосолсоначаалалдзориулагдсан。Нэгэгнээнийхолхивчнь1чиглэлдөндөртатахчадвартай。Заримнэгэгнээнийхолхивчньдээдталньажиллахчадвартайгазруудаддуплекссуурилуулахзориулалттай。Конрадынхоёрэгнээнийхолхивчньхоёрчиглэлдчиглүүлжчаддаг。

Өнцөгт контакт н бөмбөлөг холхивчийн хэрэглээ
Булангийнөнцөгтхолхивчньөндөрхурдтай,өндөрнарийвчлалтайпрограмуудадашиглагдахзориулалттай:

 • 公用事业公司
 • Хөдөө аж ахуй
 • Ерөнхийсалбар
 • Химийн